JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

Občanské právo…

V oblasti občanského práva poskytujeme především právní služby v níže uvedených právních oblastech:

 • sepis, zpracování a připomínkování smluvních dokumentů, účast při uzavírání smluv, příprava výpovědí a odstoupení od smluvních vztahů,
 • sepis žalobních návrhů a podání soudům či jiným orgánům veřejné moci rozhodujícím o občanskoprávních vztazích (rozhodci, Finanční arbitr, exekutor apod.); zastoupení v řízení před těmito orgány
 • vymáhání peněžitých i nepeněžitých závazků,
 • poradenství při omezení svéprávnosti a podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat,
 • ochrana osobnosti,
 • zakládání spolků, úprava a revize vnitřních předpisů spolků,
 • ochrana práv spotřebitele, příprava a připomínkování všeobecných obchodních podmínek,
 • ochrana vlastnického práva a spoluvlastnické vztahy,
 • sousedská práva,
 • bytové právo,
 • právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek
 • majetkové vztahy mezi manželi, vypořádání společného jmění manželů,
 • rozvody manželství a zrušení registrovaného partnerství,
 • úprava poměrů k nezletilým dětem,
 • dědické právo,
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy, vymáhání náhrady za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci
 • právní vztahy k nemovitostem, věcná břemena, zástavy, hypotéky
 • nájemní a podnájemní vztahy