JUDr. Tomáš Průša

Advokátní kancelář

Správní právo…

Můžete využít našich bohatých znalostí a zkušeností při Vašem každodenním kontaktu s úřady či orgány samosprávy. Pro tyto případy pro Vás mimo jiné:

  • připravíme návrh, žádost či jiné podání k příslušnému orgánu,
  • zastoupíme Vás v řízení před úřady či orgány samosprávy, orgány státní či městské policie, a to jak v obecném správním, tak i v přestupkovém řízení
  • připravíme pro Vás odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, uplatníme ve Vašem zájmu a ve Vašem zastoupení prostředky proti nečinnosti správního orgánu či proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu
  • sepíšeme pro Vás žalobu ke správnímu soudu nebo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, případně též ústavní stížnost či stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a v řízeních před těmito orgány Vás pochopitelně rádi zastoupíme,
  • zajistíme poradenství v řízení o přiznání mezinárodní ochrany (tzv. azylové řízení), v řízení o přiznání dočasné ochrany nebo v řízení o přiznání dlouhodobého či trvalého pobytu zahraničním státním příslušníkům
  • poskytneme Vám poradenství při zakládání a správě škol a školských zařízení v záležitostech týkajících se školského práva; zastoupíme Vás v řízení před orgány veřejné správy v oblasti školství

 Uplatnění náhrady škody za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

Rádi pro vás také připravíme písemné uplatnění náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státních orgánů nebo orgánů územních samospráv. Náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu můžete uplatnit také za průtahy orgánů veřejné moci v soudním nebo správním řízení nebo za celkově nepřiměřeně dlouhé řízení před tímto orgánem.

Připravíme pro Vás žalobu proti státu nebo územnímu samosprávnému celku v případě, že Váš nárok na náhradu škody či zadostiučinění za nemajetkovou újmu nebude uspokojen a v řízení před soudem Vás samozřejmě zastoupíme.